Mr. Bhadresh Shah

Mr. Rakesh Shah

Mr. Bhavesh Shah

Mr. Karan Shah

A-80 Hathi Khana,

Hathikhna Market Yard,

Fatehpura,Vadodara-6

(0265) 2421395, 2425898

Fax : 0265-2415252

+91 9327566656,9825073637,9426513130,

9979976776

info@dalalbhadresh.com

karanshah6991@yahoo.com

dalalbhadresh@apmcbaroda.org

Contact Us